Klokočské  a Betlémské skály

    Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin například žebrovice různolistá


Žebrovice různolistá


Klokoč zpeřený

    Na obrázku je Klokoč zpeřený (Staphylea pinnata)lidově zvaný Klokočí.Kdysi hojně rostoucí dřevina zdejších lesů dala jméno obci i skalnímu městu. Dnes je Klokoč chráněný, vyskytuje se poměrně zřídka v listnatých lesích středních a východních Čech. Najdeme ho jako keř nebo malý stromek 2 - 5m vysoký. Kvete v květnu až červnu žlutavě bílými, uvnitř narůžovělými květy. Plody Klokoče dozrávají v září a říjnu. Jsou velmi tvrdé. V minulosti se používaly k výrobě růženců.


 


Reliktní bory na okrajích skal.

   Pískovcové skalní útvary jsou dnes domovem ohrožených druhů netopýrů (netopýra černého, vrápence malého). Smíšené lesy jsou hnízdištěm dravých ptáků (kalous ušatý, výr velký)  a mnoha druhů drobného ptactva. Celá oblast má rozlohu 228ha. a je od roku 1985 chráněna  v kategorii ,,chráněné území“. Na  základě zákona č.114/92Sb. ode dne platnosti potom v kategorii ,,přírodní rezervace“. Celou rezervaci obklopují vísky a osady sloučené obce Mírová pod Kozákovem a obec Klokočí s osadou Rotštejn.

   Území rezervace je turisticky zpřístupněno po žluté turistické stezce vedoucí od Turnova přes Zelený důl, jeskyni Postojnou na zříceninu hradu Rotštejn a také po červené turistické stezce, která navazuje na Zlatou stezku Českého ráje a vede po okraji Betlémských skal s vyhlídkou na Zdenčině skále.


Pohled ze Zdenčiny skály do údolí Jizery

   Z důvodu ochrany přírodního prostředí je na celém území rezervace zakázáno rozdělávat ohně, vstupovat mimo značené turistické stezky. Po celé délce žluté turistické stezky platí zákaz vjezdu cyklistům!

    Pro snadnější orientaci návštěvníků byly v rezervaci instalovány Informační tabule trojjazyčné navigace turistů. Texty a rytiny jsou dílem členů os. OKS

    Dlouhodobé cíle ochrany přírody v daném území: Uchování mimořádně rozsáhlého a souvislého skalního útvaru křídového původu. Citlivými způsoby hospodaření zavádět dřeviny přirozené dřevinné skladby, vytvářet podmínky pro uchování bylinného patra, předcházet účinkům vodní eroze. Sledování a ochrana zbytků reliktních borů a zakrslých porostů na skalním podkladu, bez zbytečných zásahů. Ochrana a uchování geomorfologických tvarů.


Pohled na skalní město Klokočské skály


Z Betlémských skal


Souhlas s pořádáním brigád v PR Klokočské skály


"A tudy prošel člověk..."
aneb likvidace divokých skládek v přírodní rezervaci Klokočské skály.

Již třetím rokem se OKS připojuje k celosvětové akci CLEAN UP WORLD -  UKLIĎME SVĚT!

Letošní celosvětový termín 22. - 24. září předběhlo sdružení z důvodů jiných aktivit o tři týdny. Během víkendu 2. - 3. září v rámci 25 Stráže studánky - trampského čištění Klokočských skal  krom vyčištění okolí turistických stezek, odtěžili dobrovolní brigádníci za pomoci horolezecké techniky další část divoké skládky v lokalitě Rozumov. Vytříděný kovový odpad byl odvezen do sběrných surovin. Odpad, který nešel roztřídit, byl odvezen na řízenou skládku.


Co vše zanechá člověk v přírodě ...


Krásná skalní zákoutí dokáží lidé vylepšit po svém.


Karoserie musela být vyzvednuta za pomoci
horolezecké techniky.


Vytěžený železný šrot.
Odvoz odpadu zajistil O.Ú. v Mírové pod Kozákovem.


Drobnosti, které zanechali návštěvníci ve skalách
během 14 dnů na konci srpna, vydaly na 6 plných pytlů.


© Talli & Krtek